• slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
  • slider5
1 2 3 4 5
jquery slideshow by WOWSlider.com v6.9m
KIBTEK yürürlükteki elektrik yasaları hükümlerine uygun olmak koşulu ile aşağıdaki görev ve fonksiyonları yerine getirir ve sağlam mali ilke ve temellerle yönetilen Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak hareket eder. Görevleri şunlardır:

a) Elektrik enerjisi üretim iletim ve dağıtım ile ilgili tüm tesislerin kurulmasını, işletilmesini, bakım-onarımı ve idamesini en ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek.
b) Elektrik enerjisi kullanımını kontrol etmek. Bu maksatlar için özel şartlar ve tarifeler uygulamak
c) Elektrik Enerjisi sağlanması ve satışı ile ilgili ticari prensipleri saptamak ve uygulamak.
d) Bu yasa ve yürürlükteki sair yasa hükümlerine göre kurallar hazırlamak.
e) Elektrik tesisatlarının yapımı ile ilgili yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve elektrik müteahhitleri ile çıkacak görüş ve tatbikat anlayışından doğacak sorunları çözmek.
f) Elektrik Enerjisinin en ekonomik ve verimli bir şekilde sağlanması için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak.
g) Elektrik üretimi ile ilgili Devletin Doğal Kaynaklarının geliştirilmesini ve en ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve bu yönde faaliyetleri teşvik etmek.
h) Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Tüketimi konularında İlgili Bakanlığa önerilerde bulunmak.
Şu anda Tarım ve Enerji Bakanlığına bağlı olarak çalışmaktadır.

1.1 Vizyon Misyon
Vizyon
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve alanında gerekli bilgi ve donanıma sahip çalışanlarıyla elektrik enerjisini kaliteli, sürekli, güvenilir, ekonomik, çevreye uyumlu ve alternatif enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak güçlü bir üretim iletim ve dağıtım sistemi kurarak elektrik sistemini yöneten bir kamu kuruluşu olmak.
Misyon
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Avrupa standartlarında hizmet vererek, elektrik enerjisinin kaliteli, ekonomik ve çevreye uyumlu bir şekilde üreten, ileten, dağıtan ve tahsil eden bir sistemi işlemek
1.2 Kuruluş & Bakanlık İlişkisi
Mart 1975’e kadar bir Devlet Dairesi olarak görev yapan Elektrik Dairesi Bakanlar Kurulunun 6216 sayılı kararı ile 1 Mart 1975 tarihinden itibaren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna dönüştürülmüştür.
Kurum Yasaları Kurum görev ve fonksiyonları aşağıdaki Kıbrıs Elektrik Kanunları çerçevesinde yürütülmektedir.

a) Fasıl 170 Elekrik Kanunu (LINK KOYALIM: http://www.mahkemeler.net/cgi-bin/elektroksharf.aspx?which-letter=E)
b) Fasıl 171(LINK KOYALIM: http://www.mahkemeler.net/cgi-bin/elektroksharf.aspx?which-letter=E) Elektrik İnkişaf Kanunu
c) Yukarıdaki Kanunlar altında yapılan
1) 1953 Elektrik Nizamnamesi
2) 1954-1977 Elektrik İnkişaf Nizamnamesi

Bakanlık-Kurum İlişkileri ve Bakanlık Yetkileri
Maliye Bakanlığı, yürürlükteki elektrik yasaları hükümlerine uygun olmak koşulu ile
a) Milli veya toplumsal menfaati ilgilendirir nitelikte olan Kurum ana siyaset, prensip, örgütlenme ve özlük işlerini denetler, gerektiğinde Yönetim Kuruluna direktif verir.
b) Kurumun ekonomik ve Mali İlke prensiplerine karşıt hareket etmesi istendiği hallerde Kuruma direktif verir.
c) Kurum cari ve yatırım bütçeleri ile faaliyet programını Kurum tarife fiyatlarını Murakıp raporları ışığında Kurum’un yıllık faaliyet raporlarını Kurum’un arttırılacak sermaye miktar koşularının onayı verir